SINAVLAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI

1. Öğrenci başarısı nasıl belirlenir?

Öğrencinin başarısı yarıyıl içi notları ile yarıyıl, staj sonu ve bütünleme sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Yarıyıl içi notları, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara, klinik, laboratuvar pratik ve benzeri çalışmalara verilen notlardan oluşur.

2. Yarıyıl sonu (Final) sınavına hangi öğrenciler giremez?

Kayıt yenilemeyenve dersten devamsızlığı olan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremez.

3. Ara sınav tarihlerini kim belirler?

Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen akademik takvimde kayıt yenileme, final tarihleri ve bütünlemesi olan birimler için bütünleme tarihleri belirtilir.

4. Öğrencinin genel anlamda akademik başarısı nasıl belirlenir?

Öğrencinin genel olarak akademik başarısı, o yarıyıla kadar almış olduğu bütün derslerin notlarının kredileri ile çarpılarak bunun toplamının, derslerin kredi toplamlarına bölünmesiyle bulunur.

5. Sınav sonuçları ne zaman ilan edilir?

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde ilan edilmesi gerekmektedir.

6. Notların ilanından sonra kaç gün içinde itiraz dilekçesi verilebilir?

Sınav sonuçlarının ilantarihinden itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurulabilir. İlgili birimin isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kâğıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. İlgili yönetim kurulunca sınav kâğıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç on beş gün içerisinde ilgili yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur. 

7. Mazeret sınavına maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir mi?

Mazeret sınavına da diğer sınavlarda olduğu gibi maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir.

8. Hangi mazeretler mazeret sınavı için geçerlidir?

Öğrencinin sağlık raporu ile özürlü sayılabilmesi için hastalığını, sağlık kurumlarından alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır. (14.04.2016 tarihli ve 453/12 Senato Kararı ile Değişik)

Öğrencinin ailesinin oturduğu yerde olağandışı doğa olaylarının olması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olması veya sınavlarına girememesi halinde olağandışı doğa olayının yaşandığı il ya da ilçe yöneticisinden alacağı belge ile belgelendirmesi gerekmektedir.

Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı veya ölümü halinde ise, hastalıkta sağlık kurulu raporu, ölümü durumunda resmi bir belge istenir.

Yargı içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin ilgili disiplin yönetmeliğine göre öğrencilik hakkını kaldırmayan veya bu hakkın kalkmasını gerektirmeyen geçici tutukluluk durumunda öğrenci mazeretli sayılır.

TEK DERS SINAVI

9. Tek ders sınavları ne zaman yapılır?

Tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.

10. Tek ders sınavlarından kimler yararlanır?

Tek ders sınavından, mezuniyetine esas bütün derslerini başarmış sadece devamını yerine getirdiği bir dersten başarısız olan öğrenciler yararlanır.

11. Tek dersten başarısız olanlar tekrar tek ders sınavına girebilir mi?

Tek ders sınavında başarısız olanlar takip eden yarıyıllarda tekrar tek ders sınavına giremezler. Bu sınava öğrencinin bir defa girme hakkı vardır.

12.Kendisi için tek ders sınavı açılan öğrenci bu sınava giremezse ne olur?

Kendisi için tek ders sınavı açıldığı halde girmeyen veya giremeyen öğrenci bu hakkını kullanmış sayılır. Bir daha kendisi için tek ders sınavı açılmaz.

13.Tek ders sınav sonuçlarına itiraz etmek mümkün müdür?

Diğer sınavlarda olduğu gibi tek ders sınavına da itiraz edilebilir.

14. Koşullu Geçer notu nedir?

Koşullu geçer notlar; DC ve DD notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan öğrenci, genel not ortalamasının en az 2.00 olması halinde o dersi başarmış sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler istekleri halinde DC veya DD notu aldıkları dersleri tekrar edebilir.

 

 

Yayın Tarihi: 04/12/2017
Okunma Sayısı: 1952