Yetki Görev ve Sorumluluklar

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

GÖREVİN TANIMI:

Meslek Yüksekokulu ve birimlerinin temsilcisi olan Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile doğrudan atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere okulun aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak seçer.

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksek Okulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULARI :

·         2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20 / b maddesinde belirtilen görevleri yapar.

·         Meslek Yüksekokulundaki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi hususunda nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir.

·         Meslek Yüksekokulunun tüzel kişiliğini temsil eder. Meslek Yüksekokulunun vizyon ve stratejisini belirleyerek gerçekleştirilmesini takip eder.

·         MYO kurullarına başkanlık etmek, MYO kurullarının kararlarını uygulamak ve MYO birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

·         Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde MYO genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

·         MYO ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, MYO bütçesi ile ilgili öneriyi MYO yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

·         MYO birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

·         Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

·         MYO ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak.

·         Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması.

·         Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi.

·         Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

YETKİLERİ :

·         Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·         Süleyman Demirel Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

·         İmza yetkisine sahip olmak,

·         Harcama yetkisi kullanmak.

·         Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

·         Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.

Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

GÖREVİN TANIMI:

Müdür Yardımcısı, Müdür tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Meslek Yüksekokulunun aylıklı öğretim üyeleri arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

Meslek Yüksek Okulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

·         MYO Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.

·         MYO Müdürünün verdiği görevleri yapmak.

·         Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarını yapmak.

·         Öğrenci Dilekçeleri.

·         MYO Prosedürlerinin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

·         Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için MYO Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.

·         Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.

·         Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

·         Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

·         Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,

·         Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,

·         Sosyal Faaliyetler

·         Ek Dersler

YETKİLERİ:

·         Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·         Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

·         Süleyman Demirel Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

·         Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

BÖLÜM BAŞKANI

GÖREVİN TANIMI :

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içerisinde yapar.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

·         Bölüm kurullarına başkanlık eder.

·         Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor eder.

·         Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.

·         ,Bölüme bağlı Programlar arasında eşgüdümü sağlar.

·         Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.

·         Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

·         Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.

·         Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Müdürlüğe iletir.

·         Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Müdürlüğe sunar.

·         Meslek Yüksekokulu Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür.

·         Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.

·         Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.

·         Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.

·         Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

·         Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.

·         Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.

·         Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

·         Bölüm ERASMUS programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

·         Meslek Yüksek Okulu Müdürünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

YETKİLERİ:

·         Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·         Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

·         Süleyman Demirel Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

·         İmza yetkisine sahip olmak,

·         Harcama yetkisi kullanmak.

Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

GÖREVİN TANIMI:

Ders vermekle ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde, ilgili kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR:

·         Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Meslek Yüksekokulu ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak.

·         Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

·         Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.

·         Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.

·         Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

·         Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir.

·         Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.

·         Meslek Yüksek Okulu ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar.

YETKİLERİ:

·          Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·         Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

ÖĞRENCİ DANIŞMANI

·         Öğrencilerin staj çalışmalarının takibini yapmak,

·         Öğrencilerin ders içi ve dışı sorunlarını dinlemek ve gerekli yönlendirmelerde bulunmak, gerektiğinde çözüm üretmek ve yardımcı olmak,

·         Kayıt yenileme işlemlerinde danışmanlığın yapıldığı bölüm öğrencilerinin dilekçelerini kontrol etmek ve web ortamında onaylamak,

·         Kayıt yenilemeyen öğrencileri tespit etmek ve öğrenci işlerine bildirmek.

YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ

GÖREVİN TANIMI:

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksek Okulu’nun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR:

·         2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/ b, 51/c maddelerinin gereğini yapar.

·         Yüksekokuldaki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını sağlar.

·         Meslek Yüksek Okulu’nun Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür, istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlar,

·         Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürüne öneride bulunur.

·         Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütülmesini sağlar.

·         Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemini hazırlar ve ilgililere duyurur. Raportörlüğünü yapar. Karar ve tutanaklarını hazırlar, uygulanmasını sağlar.

·         Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli bakım ve onarım işlerini takip eder; ısınma, aydınlatma, temizlik vb hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

·         Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırır.

·         Yüksekokula gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder.

·         Yüksekokul ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar.

·         Resmi evrakları tasdik eder. Evrakların elemanlardan teslim alınması ve arşivlenmesini sağlar.

ÖĞRENCİ İŞLERİ

GÖREVİN TANIMI:

Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla öğrenci işlemlerini yapar.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR:

·         Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder, duyurularını yapar.

·         Öğrenci işleri ile ilgili aylık / dönemlik olağan yazışmaları hazırlar ve Müdürlük makamına sunar.

·         Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlar.

·         Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlar.

·         Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip eder.

·         Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları ve işlemleri yapar.

·         Meslek Yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü yazışmalarını yapar.

·         Özel yetenek sınavları ile ilgili yazışmaları yapar.

·         Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapar.

·         Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.

·         Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapar.

·         Öğrenci kimlik ve bandrollerinin dağıtım işlemlerini yapar.

·         Her yarıyıl sonunda icmal listelerinin bilgisayar çıktılarının öğretim elemanlarına imzalatılması ve dosyalanarak arşivlenmesini yapar.

·         Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapar.

·         Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder.

YAZI İŞLERİ

GÖREVİN TANIMI:

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Meslek Yüksekokulunun iç ve dış yazışmalarını yapar ve arşivlenmesi için gerekli işlemlerini yapar.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

·         Meslek Yüksek Okulu içi ve Meslek Yüksek Okulu dışı yazışmaları yapar ve arşivler.

·         Meslek Yüksek Okulları içi ve Meslek Yüksek Okulları dışı yazışmalara tarih ve sayı numaraları verir.

·         Akademik ve idari personel ile ilgili yazışma işlemlerini yapar.

·         Meslek Yüksekokulu Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi için gerekli olan akademik ve idari personel ile ilgili yazışmaları yapar.

·         Meslek Yüksekokulu ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlar.

·         Meslek Yüksekokulunda oluşturulan komisyonların yazışmalarını yapar.

·         Meslek Yüksekokulu dergisi ve Meslek Yüksekokulu kütüphanesine gelen dergiler ile ilgili yazışmaları yapar.

·         Kültürel faaliyet yazışma tarihlerinin birimlere bildirilip, afişlerinin gerekli yerlere asılması işlemlerini yürütür.

·         Meslek Yüksekokulundaki akademik ve idari personelinin her türlü posta evraklarının teslim alınıp dağıtım işlerini yapar.

·         Meslek Yüksekokulunda oluşturulan komisyonların görev tanımlarını ve listesini arşivler.

·         Birimlerde öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin, varsa kazanılan ödüllerin listesini tutar.

·         Meslek Yüksekokulu ve Kalite Geliştirme Birimi için gerekli olan akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin teminini sağlar.

·         Kalite güvencesi çerçevesinde akademik ve idari personelle ilgili olarak yapılacak olan anketlerin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.

·         Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumludur.

MALİ İŞLER BÜROSU

GÖREVİN TANIMI:

Meslek Yüksek Okullarındaki gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve görevi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla mali işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR

·         Yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol eder.

·         Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlar.

·         Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar.

·         Bütün işlemlerde maddi hata bulunmamasını sağlar.

·         Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlar.

·         Okul uygulamaları ile ilgili ek ders çizelgelerini hazırlar ve ödemelerini gerçekleştirir, yazışmalarını Öğrenci – İşleri ve Personel

·         Birimleri ile eşgüdümlü olarak yürütür.

·         Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve geçim indirimi bordrolarını hazırlamak.

·         Akademik ve idari personelin aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk yardımı bordrolarını hazırlamak.

·         Akademik personele ait ek ders bordrolarını yapmak.

·         Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek.

·         Akademik ve idari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini düzenlemek.

·         Akademik ve idari personelin sosyal güvenlik giderlerinin internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Sistemine yüklemek.

MUHASEBE

·         Akademik personelin maaş, terfi, ek ders yükleri ve puantaj cetvellerini hazırlamak,

·         İdari personelin maaş, terfi, fazla mesailerini ve ödeme evraklarını hazırlamak,

·         Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yolluklarını hazırlamak,

·         Yüksekokul bütçe hazırlıklarını yapmak,

·         Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alınması için gerekli çalışmaları yapmak,

·         Hazırlanan tüm evrakları Yüksekokul sekreterine sunmak,

·         Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlamak,

·         Kişi borcu evraklarını hazırlamak,

·         Akademik ve idari personelin diğer kurumlarda çalıştığı hizmet günlerinin toplanmasını ve derece ve kademelerine yansıtılması işlemini yapmak,

·         Staj yapan öğrencilerin sigortalanması işlemini yapmak,

·         Kadrolu personele ait SGK verilerini, SGK’ya internet ortamında göndermek,

·         Personel giysi yardımı evraklarını hazırlamak.

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ

GÖREVİN KISA TANIMI:

Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt için gerekli işlemlerini yapar.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR:

·         Tüketim ve demirbaş ( eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemelerinin ihale ile satın alım işlemlerini yapar.

·         Meslek Yüksekokulunun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit eder.

·         Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.

·         Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak için ambar memuruna teslim eder.

·         İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapar.

·         İhale ve satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlar.

·         Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütür.

·         Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletir.

·         Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.

·         Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar, Değer Tespit Komisyonuna bildirir.

·         Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışır.

·         Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip eder.

SATIN ALMA İŞLERİ BÜROSU

GÖREVİN TANIMI:

Meslek Yüksek Okulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla satın alma işlemlerini yapar.

GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR:

·         Bölümlerden ve bağlı birimlerden gelen satın alınma isteklerini Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine sunar ve Meslek Yüksekokulu Sekreterinin teklifi ile Müdürlük Makamının onayını alır.

·         Satın alma taleplerinin mevcut ödenek durumlarını dikkate alarak takip etmek.

·         Satın alma talep formlarını hazırlamak.

·         Satın alma şekline göre diğer yazışmaları yapmak.(Yaklaşık maliyet, piyasa araştırma, mal muayene kabul, hizmet işleri kabul, ihale onay ve ödeme emri, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması)

·         Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı ile birlikte Strateji Daire Başkanlığına teslim etmek.

·         Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek dosyalamak.

·         Elektrik, Doğalgaz, Su ve Telefon Faturalarının ödeme emirlerini hazırlamak.

·         Satın alma bürosu ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

·         Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakların hazırlanması takibinin yapılması,

·         Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

·         Taşınır işlem fişinin muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerinin sağlanması.