MEZUNİYET VE DİPLOMA

MEZUNİYET VE DİPLOMA ALMADA İSTENİLEN BELGELER

1. Mezun olabilme koşulları nelerdir?

Bir öğrencinin okumakta olduğu programdan mezun olabilmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27. maddesinde belirtilen kanuni süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16195&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C4%B0Z%C4%B0N

2. Mezun durumda olan öğrenci Genel Not Ortalamasını Yükseltmek için ne yapmalıdır?

Mezun duruma gelmiş öğrenci GNO’ sunu yükseltmek amacıyla kaydını yenileyerek ders tekrarı yapabilir. Bu durumdaki öğrenciler tek ders sınav sonuçlarının ilânını takip eden bir hafta içerisinde bölüm başkanlığına dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Alınan son not/notlar geçerlidir.

3. Diploma alınırken hangi belgeler verilir?

Öğrenci, mezun olduğu meslek yüksekokulunun öğrenci işlerinden aldığı öğrenci kimlik kartını veya aldıysa Geçici Mezuniyet Belgesini vermek zorundadır. Diploma ve diploma eki, öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise aslının iadesi halinde imza karşılığında teslim edilir.

4. Diploma başka birisi tarafından teslim alınabilir mi?

Diploma, diploma eki, sertifikalar ve geçici mezuniyet belgesi yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma ve diploma eki, Öğrenci Kimliği veya geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise aslının iadesi halinde imza karşılığında teslim edilir.

5. Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diplomanın kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Diplomasını veya verilmiş ise geçici mezuniyet belgesini kaybedenler, ulusal gazetelerin birine verilen kayıp ilanı suretini eklediği dilekçe ile ilgili birime başvurur. Geçici Mezuniyet belgesi verilmiş ise kaybedenlere diploması verilir. Diplomasını kaybedenlere ise ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararına istinaden ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir diploma düzenlenir. Diplomanın ikinci nüshası da kaybedilmişse ikiden fazla kaybedenlere kaçıncı defa verildiğini belirtmek kaydıyla ikinci nüsha diploma Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir, düzenlenme tarihinde görevde bulunan Yüksek Okullarda Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

 

Yayın Tarihi: 04/12/2017
Okunma Sayısı: 3964