KAYIT DONDURMA

KAYIT DONDURMA

1. Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek mümkün mü?

Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl / yılsonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyıl/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrenciye izin verilemez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili birimin Yönetim Kurulu Karar verebilir.

2. Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre için kayıt dondurabilir.

3. Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmak gerekiyor?

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci Eğitim-Öğretimin başladığı ilk iki hafta içerisinde başvuru yapabilir.

4. Öğrenime ara izni alınmasını gerektirecek mazeret durumları nelerdir?

Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen ve en az üç ayrı tabip imzalı raporla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

Birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınması,

Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiş üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,

İlgili Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

 

 

Yayın Tarihi: 04/12/2017
Okunma Sayısı: 4972