Ders İçerikleri

                                        TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ DERS İÇERİKLERİ

Anatomi

Anatomi  ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi, Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları, Sindirim yolu organları ve sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistem ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları.

 

Fizyoloji

Fizyolojide temel kavram ve terimleri, Hücrenin görevleri, Solunum mekaniği, Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları, Kalbin fonksiyonları, Kan ve lenf dolaşımı, Kan  ve sıvı- elektrolitler, Santral sinir sistemi, Periferik sistem, Endokrin sistem, Boşaltım sistemi, Sindirim sistemi, Duyu organları.

 

Tıbbi Terminoloji

Tıbbi terminolojiye giriş, Tıbbi terimlerde kökler, türetme önekleri ve sonekleri,Tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı, Terimlerde küçültme, Genel hastalık terimleri, İnsan anatomisine ilişkin tıbbi terimler, Hareket sistemine ilişkin terimler (anatomik semptomlarla ilgili terimler, tanısal terimler), Sindirim sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik, ameliyatlara ilişkin terimler), Solunum sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, ameliyatlara ilişkin terimler), Dolaşım sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Ürogenital sisteme ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik terimler), Sinir sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik terimler), Endokrin sisteme ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Göz, kulak ve deriye ilişkin terimler.

 

Temel Kimya  

Kimya bilimi amaçları, Atom teorileri, Atomun yapısı, Elektron konfigürasyonları, Periyodik tablo, Kimyasal bağlar, Elementler, Madde yapısı ve sınıflandırılması, Maddenin halleri, Karışımlar, Bileşikler, Semboller, Formüller, Mol kavramı, Kimyasal hesaplamalar, Kimyasal termodinamik, Reaksiyon hızı ve denge, Gazlar, Katılar-sıvılar, Çözeltilerve sulu çözeltilerin dengesi, Elektrokimya.

 

Biyomedikal Teknoloji

Biyomedikal teknolojinin tanımı ve faydaları, Ayrıştırıcı ve karıştırıcı cihazları, Pastör fırını, İnkübatörler, Otoklav, Mikroskop, Doku takip cihazı, Mikrotom, Çeker ocak, Laminarflow kabin, Kan gazı cihazı, Kan sayım cihazı, Spektrofotometre, Otoanalizörler, Koagulometre, (otomatik) Boyama cihazı, EKG, EEG, EMG, Hasta başı monitörü, Ventilatörler, Distile su cihazı, MR, Vücut içi görüntüleme (endoskopik görüntüleme), Ultrasonik görüntüleme cihazlarının yapısı, çalışma prensipleri, kullanım amaçları, çeşitleri, mekanik bağlantı şemaları, sarf malzemeleri, sık rastlanan mekanik ve elektronik arızaları, onarımı, kalibrasyonu ve güvenlik tedbirleri.

 

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı -1

Kan ve Kan Ürünleriyle ilgili Ulusal Mevzuat, Kan Hizmet Birimleri, Bölge Kan Merkezi Tanım ve Faaliyetleri,  Kan Bağış Merkezi Tanım ve  Faaliyetleri, Transfüzyon Merkezi  Tanım ve  Faaliyetleri Fiziki Yapı ve Bölümler, BKM, KBM, TM İşlevsel Birimleri, Kan hizmet Birimleri Donanım, Cihaz, Araç ve Gereçler, Personel, Kan Hizmet Birimleri İçin Kalite Sistemi, Kan Bağışçısı Seçimi ve İzlemi, Donör Kazanım ve Koordinasyon Programları, Kan Bileşenleri, Kan komponentleri-tam kan-eritrosit süspansiyonu, Kan komponentleri-trombosit süspansiyonu-plazma, Kan komponentleri-kriyopresipitat-faktörler

 

Temel Laboratuar Bilgisi

Dersin tanımı ve amaçları, Laboratuarda çalışma yöntemleri, Mikroskoplar, Ölçme ve tartma işlemleri, Laboratuarda kullanılan araç ve gereçler, Cam eşya, alet ve edevatın temizlenmesi, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, Çözelti konsantrasyonları, Molarite ve normalite, Asit, bazlar, tuzlar, Tampon çözeltiler, Vücudun değişik bölgelerinden örnek alma ve kültür yöntemleri, Kan alımında uyulması gereken ilkeler ve analiz  parametrelerine etkileri, Temel işlemler, Volümetrik analizler, Aletli analizler.

 

Tıbbi Mikrobiyoloji -1

Mikrobiyolojinin tanımı, kapsamı, gelişimi ve tarihçesi, Mikroorganizmaların kökeni, Endosimbiyoz ve diğer teoriler, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları, Prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmlar, Bakterilerin Yapı ve fizyolojisi, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Mikroorganizmaların beslenme ve üremeleri için gerekli maddeler, Mikroorganizmaların üremelerine etki eden çevre faktörleri, Mikroorganizmaların enzimleri ve metabolizmaları, Bakteri genetiği, Antimikrobik maddeler, Antimikrobik maddelere direnç, Antimikrobik maddelere karşı direnç mekanizmaları, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri, Virüslerin Yapısı, Viroidler, Prionlar, Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, Önemli virüs tipleri, şekilleri ve genel yapıları (AIDS ve hepatitB virüsü), viral hastalıklar ile mücadele.

 

Patoloji

Doku tespit etme yöntemleri, Fikzasyon, Doku Takibi, Kesit Hazırlaması, Boyama Yöntemleri, Dekalsifikasyon, Özel Boyama Yöntemleri, Bağ Dokusu Boyaları, Sitoplazmik Granül Boyaları, Yağ ve Lipit Boyaları, Karbonhidrat ve Mukoprotein Boyaları, Mineral ve Pigment Boyaları, Sinir Hücre Ve Liflerin Boyaları, Bakteri-Mantar-İnklisyon Cisim Boyaları ve Patolojide Arşivleme Yöntemleri.

 

Bilimsel Ve Kültürel Etkinlikler

 

Öğrencinin Öğretime Başladığı Tarihten İtibaren Katıldığı Etkinlikler Bilgi Sistemine Kaydedilecektir, 4. Yarıyıl Sonunda Katıldığı Etkinlik Sayısına Göre Notlandırılacaktır.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1

Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM Dönemi, Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması.

 

Türk Dili -1

Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları;  Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar, kompozisyon.

 

İngilizce -1

Verb “to be”, Possessive adjectives, Verbs have/go/live/like, Possessive’s, Personal information, Adjectives, Opposite adjectives, Everyday conversations, Simple present tense, Jobs, Adverbs of frequency, there is/are, some/any/a lot of, this/that/these/those, Numbers, can/can’t,  Simple past tense, Regular and irregular verbs, Time expressions, Describing feelings and things.

 

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı -2

İmmünohematolojik Testler, Kan gruplarının saptanması, Mikrobiyolojik Tarama Testleri,  Rh sistemi ve diğer subgruplar İmmünohematolojik sistemler, Serolojik testlerin uygulanması, Cross-match, Coombs testleri, İnfeksiyöz tarama testleri, Donasyon Amaçlı Aferez, Terapotik Aferez Uygulamaları, Kan bankasında kalite kontrolü, Kan bankalarında bio-emniyet,

 

Tıbbi Mikrobiyoloji -2

Staphylococcus, Streptococcus, Streptococcus.Pneumoniae, Bacillus, Enterobacteriaceae,Campylobacter Ve Helicobacter, Pseudomonas, Brucella,Haemofilgrubu  Bakteriler(Haemophilus Vebordetella),  Mycoplasma Ve Ureoplasma, Anaerob Bakteriler, Anaerob, Sporlu, Gram Pozitif Basiller.Besiyeri Hazırlama, Mikrobiyoloji Laboratuarında Kullanılan Boyama Yöntemleri, Antibiyogram.

 

Hematoloji

Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, Kan, Hematolojide kullanılan antikoagülanlar, Kemik iliği, Hemoglobin sentezi, Hemoglobin türleri, Hemoglobin yıkımı, Eritrosit-lökosit fonksiyonları,  Eritrosit antijenleri, Eritrosit indeksleri, Kan sayımı numunelerinin alınması, Kan sayımı yöntemlerinin uygulanması, Kan sayımı yöntemlerinin uygulanması, Manuel yöntemler, Otomatik kan sayımı yöntemleri, Eritrosit sedimantasyon hızı tayini, Periferik yaymanın hazırlanması, Kan grupları, Rh tayini, Cross-match uygulaması, Kan örneklerinin alınması, Kan örneklerinin depolanması, Kan koagülasyon faktörlerinin tayiniHematoloji

 

Moleküler Biyolojik Yöntemler 

DNA-RNA yapısı, DNA replikasyonu, Mutasyon çeşitleri, İnsan periferik kanından DNA izolasyonu, Spektrofotometrik yöntemle DNA konsantrasyonunun belirlenmesi, Agaroz jeli ve özellikleri, Agaroz jel elektroforezi, Restriksiyon enzimleri ve analizleri, Polimeraz zincir reaksiyonu, PCR_RFLP analizleri, Sothern, Northern ve Western blotlama teknikleri, DNA klonlaması temel prensipler, Genetik mühendisliği uygulamaları, DNA dizileme yöntemleri, Protein ekstraksiyonu, Protein saflaştırma (Kromatografik teknikler), Spektrofotometrik yöntemle protein konsantrasyonunun belirlenmesi, SDS poliakrilamid jel elektroforezi

 

İmmünolojik Yöntemler 

Bağışıklığın tanımı ve çeşitleri,  Antijen – Antikor ilişkileri, Aglütinasyon, Presipitasyon, Çapraz reaksiyon, Hemaglütinasyon, Ring presipitasyon testi, Quchterlony plak içinde presipitasyon testi, Mancini plak içinde tek yönlü presipitasyon testi, Lateks aglütinasyon ve laboratuarda kullanımı, Romatoid faktör ve serumda tayini, ASO ve serumda tayini, CRP ve serumda tayini, Serumda latex aglütinasyonla bruselloz tanısı, Bruselloz tanısında tüpte aglütinasyon deneyi, Wright deneyi, Kompleman sistem, Kompleman fiksasyon olayı, Anne- bebek kan uyuşmazlığının laboratuar tanısı, İşaretlenmiş immunokimyasal yöntemler, Radyoimmun deney (RIA), Floresanlı immun deney (FIA), Akım sitometri tekniği, Aşırı duyarlılık reaksiyonları, RAST deneyi ve üstünlükleri.

 

Meslek Etiği

Deontolojiye giriş, Etik kavramı, Etik ilkeler, Temel kavramlar, Sağlığa yön verenler, Hipokrat, Sağlıkta etik yaklaşımı, İnsan hakları, Biyoetik, Sağlık sistemlerinde tarihsel değişim, Sağlık hukuku

 

Kişilerarası İletişim 

Giriş, Dersin Tanımı ve Amacı, İnsan ve İnsanın Temel Gereksinimleri, İletişimin Kavramsal Yönü, İletişim ve Algılama, İletişim Benimle Başlar: Kendini Tanıma,  İşitmek ve Dinlemek, Beden Dilinin İletişimdeki Rolü, Psikolojik Savunma Mekanizmaları ve Savunucu İletişim, Girişkenlik, Hakkına Sahip Çıkma, Empati ve Empatik Yaklaşım, Stres, Stresle Başa Çıkmanın Yolları, Hasta Olma vee Hastaneye Yatmanın Anlamı, Değişen Türk Toplumu İçinde İletişim

 

İngilizce -2

Countable and uncountable nouns, I like … and I’d like …, How much..?/How many ..?, Food and drink, Comparative adjectives, have got, Superlative adjectives, Town and country, Directions, in/at/on for places, Present continuous tense, something/nothing…, Describing people, Clothes, going to future, making suggestions, Present perfect tense, ever and never, yet and just.

 

Türk Dili -2

Kelime ve kelime grupları;  Cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri; Yazılı anlatımın özellikleri; Yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, ana düşünce,  yardımcı fikirler, paragraf;  Anlatım biçimleri; Resmî yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları); Dil yanlışları (Yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: Anlatım bozuklukları, Sese dayalı yanlışlar);  Duygu ağırlıklı yazılar (Şiir); Olay ağırlıklı yazılar (Hikaye, Roman,  Tiyatro, Gezi Yazısı, Anı); İnceleme yazıları (Röportaj, Biyografi); Düşünce yazıları (Makale, Fıkra, Deneme, Eleştiri, Günlük); Sözlü anlatım türleri (Panel, Tartışma); Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-2

Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, Eğitim alanındaki devrimler, Kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, Ekonomik alanda yapılan devrimler gibi Siyasi, sosyal ve ekonomik  devrimler ile 1923-1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk İlkeleri, Atatürk sonrası Türkiye, Atatürk ve Gençlik.

 

Genel Biyokimya

Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi, Atomdan moleküle, Hücre, Karbonhidratlar ve çeşitleri, Karbonhidrat metabolizması, Karbonhidrat metabolizması bozuklukları, Lipidler ve çeşitleri, Lipid metabolizması, Yağ asitlerinin sentezi ve yıkımı, Trigliserit sentezi, Lipoprotein metabolizması, Keton cisimler, Amino asitler ve özellikleri proteinler, Protein metabolizması, Protein sentezi ve yıkımı, Enzimlerin genel özellikleri,  çeşitleri ve görevleri, Enzim- substrat ilişkileri, Vücudumuzdaki önemli enzimler ve işlevleri, Enzimlerin aktivitesini değiştiren etkiler, Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonu, Nükleik asitlerin sentezi, Hormonların yapıları, sınıflandırılmaları ve fonksiyonları, Vitaminlerin sınıflandırılması, biyolojik önemi ve fonksiyonları, Koenzimler, Mineraller, Su.

 

Temel Laboratuar Uygulamaları-1

Transfüzyon Merkezinde yapılan immunohematolojiktestler, Mikrobiyoloji Laboratuarında kullanılan identifikasyon yöntemleri, Mikroorganizmaların boyanması, Mikroskop kullanma, Boyalı preparatların incelenmesi, DNA izolasyonu, Elektroforez, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Hematolojik preperatların incelenmesi

 

İlk Yardım

İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, Baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, Yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

 

Klinik Biyokimya

Klinik biyokimyanın tanımı,Rutin biyokimya laboratuarının organizasyonu, Laboratuarda uyulması gereken kurallar, Klinik biyokimya laboratuarında kullanılan cam malzemeler ve cihazlar, Tıbbi biyokimya laboratuarında kullanılan araç gereçlerin temizliği, Biyokimyasal analizlerde hata kaynakları, Kanın alınışı, Biyolojik materyalleri analize hazırlama, Tıbbi biyokimya laboratuarında kan örneklerinin saklanması, Biyokimyada ölçme teknikleri (UV-görünür bölge spektroskopisinin çalışma prensibi, konsantrasyon - absorbans ilişkisi), Kan analizleri, Fonksiyon testleri, İdrar analizleri, Gaita analizleri, Üriner sistem taşlarının analizi, BOS’un yapısı ve klinik önemi, BOS analizleri, Transuda ve eksudanın tanımı ve klinik önemi, Mide ve duodenum sıvıları ve analizi, Pankreas sıvısının normal değerleri, Tümör markırları, Kan gazları analizinde ölçülen parametreler, Asidoz ve alkaloz.

 

Temel Laboratuar Uygulamaları-2

Transfüzyon Merkezinde yapılan immunohematolojik testler, Mikrobiyoloji Laboratuarında kullanılan identifikasyon yöntemleri, Mikroorganizmaların boyanması, Mikroskop kullanma, Boyalı preparatların incelenmesi, DNA izolasyonu, Elektroforez, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Hematolojik preperatların incelenmesi

 

Sistem Hastalıkları 

Solunum sistemi, belirti ve bulguları, Solunum sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, Sinir sistemi,belirti ve bulguları, Sinir sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, Dolaşım sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi bakım, Sindirim sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi ve bakımı, kan hastalıkları belirti ve bulguları, Kan hastalıkları ile tedavi ve bakımı, Üriner sistemi,belirti ve bulguları, Üriner sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, Endokrin sistemi,belirti ve bulguları, Endokrin sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı, Diğer sistem  hastalıkları,belirti ve bulguları, Diğer sistem  hastalıkları ile tedavi ve bakımı

 

KurumStajı

Dönem dersleri bittikten sonra 30 iş günü yaz stajı yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 26/01/2012
Okunma Sayısı: 20822
Akademik Takvim
Akademik Personel
İdari Personel
Öğrenci Bilgi Sistemi
Yaz Stajı İşlemleri