Ders İçerikleri

                                        TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ DERS İÇERİKLERİ

 

Fizik

Bu ders, Vektörler, Kinematik, Newton’un Hareket Yasaları, İş Enerji ve Güç, Isı, Sıcaklık ve Termodinamik, Elektrik Alanlar, Elektriksel Potansiyel, Doğru Akım Devreleri konularını içermektedir.

 

Tıbbi Terminoloji

Tıbbi Terminolojiye Giriş, Tıbbi Terimlerde Türetme Örnekleri ve Sonekleri.

 

Temel Kimya

Kimya ve madde, semboller, formüller, kimyasal hesaplamalar, gazlar, katılar, sıvılar, kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler ve sulu çözeltilerin dengesi, elektrokimya, periyodik sistem, atomun yapısı, kimyasal bağlar, yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları, elementler.

 

Fizyoloji

Fizyolojiye giriş ve hücre fizyolojisi, vücut sıvıları, kas fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, solonum sistemi fizyolojisi ve spirometre, dolaşım sistemi fizyolojisi, kan basıncının regülasyonu, nabız, koroner dolaşım, lenf dolaşımı ve venöz dolaşım, kan fizyolojisi, kan transfüzyonu, kan grupları, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, hormon fizyolojisinin genel prensipleri, tiroid hormonları ve metabolizma, paratiroid hormonu ve kalsiyum metabolizması, seks steroidleri ve genel etkileri, özel duyular

 

Anatomİ

Anatomiye giriş, kemik, eklem ve kaslar hakkında genel bilgiler. Hareket Sistemi; İskelet Sistemi; Kas Sistemi; Dolaşım Sistemi; Sindirim Sistemi; Sindirim Kanalının Eklenti Organları. Solunum Sistemi; Ürogenital Sistem; Endokrin Sistem; Sinir Sistemi; Otonom Sinir Sistemi. Duyu Organları

 

Tıbbi Görüntüleme-1

Radyolojik Anatomi: Bu başlıkta tüm görüntüleme yöntemlerinde normal radyolojik anatomik görünümler tanımlanmaktadır. Sistem bazından ziyade görüntüleme modelleri bazında, ayrı ayrı tanımlanmaktadır. Direkt grafiler, kontrastlı incelemeler, yeni görüntüleme yöntemleri, anjiyografide tüm normal radyolojik anatomik yapılan aktarılmaktadır.

 

Radyasyon Güvenliği Ve Radyasyondan Korunma

Radyasyon mevzuatına göre iyonizan ve non iyonizan ışınların kullanıldığı bölümlerin yapısını kavrayabilecektir. Radyoloji bölümlerinin tasarım özelliklerini kavrayabilecektir. İyonize radyasyon kullanılan odaların tasarım özelliklerini kavrayabilecektir. Radyasyonun zararlı etkilerini kavrayabilecektir. Çalışanın kendisini radyasyondan korumasını sağlayabilecektir. Hasta ve hasta yakınını radyasyondan korunmasını sağlayabilecektir. Hastane personelinin radyasyondan korunmasını sağlayabilecektir. Çevrenin radyasyondan korunmasını sağlayabilecektir.

 

Atatürk İlkeleri İlkeleri Tarihi-1

Türk devriminin diğer devrimlerden farkı, 19. ve 20. yüzyılda dünyadaki gelişmeler ve bunun Osmanlı İmparatorluğu'na yansıması. Modem Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasını hazırlayan etkenler, Laik ve Modern Türkiye oluşturmak için yapılan çalışmalar, çok partili yaşama geçiş çalışmaları ve Türkiye'de demokrasinin oluşum çabaları, Atatürkçü ideoloji.

 

Türk Dili-1

Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.

 

İngilizce-1

To be fiili (am, is are), şahıs zamirleri, belirli ve belirsiz tanımlıklar, çoğul yapmanın kuralları, mülkiyet sıfatları, günlük objeler, sayılar, soru ve olumsuzlar, mülkiyet belirten 's, zıt sıfatlar, fiyatlar, geniş zaman, meslekler, saati sorma, boş zaman aktiviteleri, vardır, biraz, bazı, hiç, işaret sıfatları/zamirler.

 

Radyasyon Biyolojisi

Onkolojide Genel Prensipler ( Kanser nedir, oluşum mekanizmaları, kanser tanısında kullanılan yöntemler, sınıflandırılması tedavi planı), Radyoterapinin kanser tedavisindeki yeri ( Radyoterapinin amaçları, kanser tedavisinde radyoterapi kararı), Radyobiyoloji ( İonizan ışınların etki alanları, radyoduyarlılık, Doz-Zaman ilişkisi, oksijen etkisi, hücre siklusu, radyoterapinin tümör üzerine etkisi, radyoterapinin sağlam doku üzerine etkisi) , External radyoterapi ( Radyasyon ve enerji, ölçü birimleri, radyoterapide kullanılan cihazlar (Orta ve düşük enerjili X ışını cihazları, telekobalt cihazları lineer akseleratörler, simulasyon cihazları),  Brakiterapi ( İntertisyel, intrekaviter, intraluminal brakiterapi, kullanılan radyoaktif kaynaklar)

 

Röntgen Fiziği

Tarihçe, elektromagnetik dalgalar ve bölgeleri. X ışınının tanımı, özellikleri, elde edilişi,  tarihçesi.  X ışınının madde ile etkileşimi.  X ışınının kalite ve kantitesini etkileyen faktörler.  Atomun yapısı, atom modelleri.  Fotoelektrik olay.  Siyah cisim ışıması.  Comtom olayı.  Thomson açılması. Saçılan radyasyon ve önlenmesi artefaktlar.

 

Radyolojide Araç Gereç Bakım Onarım

Radyoloji departmanlarında kullanılan araç ve gereçlerin teknik özellikleri tanıtılarak gerekli bakımlarının yapılması ve oluşan arızaların saptanarak giderilmesi için gerekli bilgi, becerileri kazanılması. Kasetleri Ve Ranfansatörleri Radyografiye Hazırlama Ve Kaset Ve Ranforsatörlerin Bakımı Onarımı. Röntgen Filmlerinin Yapısı ve Özellikleri ve Film Çeşitlerinin tanıtılması. Röntgen Cihazının Elektrik Devrelerinin tanıtımı. Film Banyo Tekniği, Modern Banyo ve Baskı Sistemleri, Sıvılı Day Light Banyo Sistemlerinin tanıtımı

 

Tıbbi Görüntüleme-2

Radyolojik İncelemeler: Bu başlıkta çağdaş görüntüleme yöntemlerinin tümünün teknik cepheleri ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. Direkt grafiler, mamografi, kontrast maddeli incelemeler, yeni görüntülemeye yöntemleri (US, BT ve MRG) ve dijital subtraksiyon anjiyografi dahil tüm görüntüleme yöntemlerinde inceleme teknikleri tanımlanmaktadır.

 

Atatürk İlkeleri İnkalıp Tarihi-2

Atatürk ilkeleri ve uygulaması, II. Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler, Batı ile olan ilişkiler ve günümüze kadar siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeler.

 

Türk Dili-2

Toplantı teknikleri. Roman, öykü ve şiirlerimizde Anadoluculuk. Toplumsal gerçekçilik. İş Yazıları. Okuma manası, kültür, anlamı, unsurları, güzel sözler, edebiyatımızdaki yeri. Makale yazımı, panel, münazara. Bilgi ve düşünce yazıları, yazım teknikleri. Yalın söz, deyim, atasözü, vecize, mahalli deyişler. Kitap tanıtımı. Günümüz şairlerinden bir şiir incelemesi.

 

İnigilizce-2

Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin temel seviyede gramer, kuralları çerçevesinde alıştırma ve örneklerle geliştirilerek verilmesi.

 

Anjiografi Ve Girişimsel Radyoloji

Floroskopi ve anjiografi fiziği, anjiografide genel bilgiler, dijital substraksiyon anjiografisi, arteriografi, flebografi, periferik anjiografi, periferik vasküler hastalıklar, renal anjiogarfi ve renal vasküler hastalıklar, çöliak ve mezenterik anjiografi ve patolojiler, pulmoner anjiografi ve pulmoner vasküler hastalıklar, serebral anjiografi ve serebral vasküler hastalıklar, radyolojik vasküler girişimsel yöntemler, radyolojik nonvasküler girişimsel yöntemler.

 

Nükleer Tıp

Madde ve enerjinin özellikleri, iyonize edici radyasyonlarla madde arasında enerji nakli, Radyofarmasötikler , Radyasyondan korunma ,Radyasyonun genetik etkisi ve hücre içi yanıt , Radyasyona doku ve hücre yanıtı, somatik etki , Nükleer tıpta kullanılan cihazlar ve kalite kontrolü , Nükleer tıpta dinamik çalışmaların temelleri, Nükleer tıpta radyoizotop dilusyon metotlarının temelleri , Nükleer tıpta sintigrafinin biyolojik prensipleri , Radyonüklid metotlarla invitro tümör tanımı , Dozlar ve birimler, Pozisyonlar, Nükleer tıp metotları ile sistemlerinin incelemesi , Klinik uygulamalar.

 

Radyoterapi

Radyoterapinin tarihçesi , Radyoterapide kullanılan tedavi biçimleri , Radyoterpi birimleri , Radyobiyoloji , Radyoterpi de hasta ve çalışan radyasyon güvenliği, Radyoterapi de kullanılan Fantomlar, Hasta planlaması ve bu çerçevede teknisyenin görevleri.

 

Tıbbı Görüntüleme-3

Medikal ve Radyolojik Terminoloji: Bu başlık altında günlük pratikte kullanılan medikal terimler, kısaltmalar, Türkçe ve yabancı terim ve deyimler verilmektedir. Terimler; fizik parametreler terimleri, pozisyon terimleri, kesit düzlemlerini de kapsamaktadır. Uluslar arası radyoloji birimleri tanımlanmaktadır. Bu başlıkta kontrast madde bilgileri de yer almaktadır. Birinci yıl öğretim üyeleri tarafından anlatılan bu dersler ikinci yıl daha özlü biçimde, pratik uygulamalara temel olacak şekilde kısaltılarak anlatılmaktadır.Kranial MR Görüntüleri Elde Etmek.Boyun MR Görüntüleri Elde Etmek.Toraks  MR Görüntüleri  Elde Etmek. Üst Abdomen MR Görüntüleri Elde Etmek. Alt Abdomen MR Görüntüleri Elde Etmek. Vertebra MR Görüntülerini Elde Etmek. Üst Ekstremite MR Görüntülerini Elde Etmek. Alt Ekstremite MR Görüntülerini Elde Etmek. MR Anjio Görüntüleri Elde Etmek. İleri MRG yöntemlerini uygulamak

 

Radyodiagnostikte Pozisyonlama Teknikleri

Konvansiyonel ve Dijital Radyografiler üzerinde anatomik yapıları ayırt edebilecektir. Kafa Ve Yüz Radyografilerinde anatomik yapıları ayırt edebilecektir.  Gövde Radyografilerinde ( Vertebra, Toraks, Abdomen, Pelvis) anatomik yapıları ayırt edebilecektir.Üst Ekstremite Radyografilerinde anatomik yapıları ayırt edebilecektir. Alt Ekstremite Radyografilerinde anatomik yapıları ayırt edebilecektir. Akciğer radyografilerinde anatomik yapıları ayırt edebilecektir.

 

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri-4

X-ışınlarının üretilmesi ve algılanması, X-ışınlarının görüntüleme özellikleri, iyonize olmuş radyasyonun biyolojik etkileri. Konvansiyonel X-ışın cihazları, sayısal çıkarmalı anjiyografi ve bilgisayarlı tomografinin prensipleri. Akustik yayılmanın temelleri, ultrasonik tanı metotları. Radyonüklid görüntülemenin temelleri, nükleer yayılımın üretimi ve algılanması, gama kameranın prensipleri. Manyetik rezonans görüntülemenin temelleri, MR sinyalinin üretimi ve algılanması, görüntüleme yöntemleri. DEXA Görüntüleme İçin Hazırlıkları yapmak. DEXA Görüntülemesi Yapmak. Ultrason Görüntüleme İçin Hazırlıkları yapmak. Boyun ve Yüzeysel Doku USG elde etmek. Abdominal USG  Elde Etmek. Toraks USG Elde Etmek. Pelvis USG  Elde Etmek. Özel US Uygulamaları ile Görüntü Elde Etmek

 

İlk Yardım

CPR, CPR uygulamalı eğitim, Travma, Konvülsiyonlar ve tetanoz, Kanamalar (Hemorojik-Hipovolemik Şok), Anaflaksi ve anaflaktik şok, Akut zehirlenmeler, Suda boğulma ve elektrik çarpması, Sıcak-güneş çarpması ve donma, Zehirli hayvan ısırmaları ve böcek sokması.

 

Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek,Etik sistemlerini incelemek,Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek,Meslek etiğini incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,Sosyal sorumluluk kavramını incelemek

Kişilerarası İletişim 

Giriş, Dersin Tanımı ve Amacı, İnsan ve İnsanın Temel Gereksinimleri, İletişimin Kavramsal Yönü, İletişim ve Algılama, İletişim Benimle Başlar: Kendini Tanıma,  İşitmek ve Dinlemek, Beden Dilinin İletişimdeki Rolü, Psikolojik Savunma Mekanizmaları ve Savunucu İletişim, Girişkenlik, Hakkına Sahip Çıkma, Empati ve Empatik Yaklaşım, Stres, Stresle Başa Çıkmanın Yolları, Hasta Olma vee Hastaneye Yatmanın Anlamı, Değişen Türk Toplumu İçinde İletişim

 

Radyolojik Görüntüleme Tekniği

Sayısal Görüntünün Temelleri, Görüntü Dönüşümleri, Görüntü Kuvvetlendirme, Onarma, Bölütleme, Kaynaştırma, Bilgisayarlı Tomografide Görüntü Oluşturma, Çok Kesitli Tomografi, Düz Dedektör Teknolojisi, Pozitron Yayılım Teknolojisi, Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemlerinde İleri Konular (K-Uzayı, Faz ve Frekans Kodlama, Görüntü Oluşturma Yöntemleri), Nükleer Tıpta Görüntü İşleme, Nükleer Tıp Görüntülerinde Gürültü Azaltma, Renkli Akış Görüntüleme, Klinik Tomografi, Tıbbi Görüntünün Arşivlenmesi, DICOM-3 Standardı, WEB tabanlı Görüntü İletimi, Tıbbi Görüntülerin Sıkıştırılması

 

Sistem Hastalıkları

Solunum sistemi,belirti ve bulguları,Solunum sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Sinir sistemi,belirti ve bulguları,Sinir sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Dolaşım sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi bakım,Sindirim sistemi hastalıklarıbelirti ve bulguları ile tedavi ve bakımı,kan hastalıkları belirti ve bulguları,Kan hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Üriner sistemi,belirti ve bulguları,Ürinersistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Endokrin sistemi,belirti ve bulguları,Endokrinsistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Diğer sistem  hastalıkları,belirti ve bulguları,Diğer sistem  hastalıkları ile tedavi ve bakımı

 

Bilimsel Ve Kültürel Etkinlikler

Öğrencinin Öğretime Başladığı Tarihten İtibaren Katıldığı Etkinlikler Bilgi Sistemine Kaydedilecektir, 4. Yarıyıl Sonunda Katıldığı Etkinlik Sayısına Göre Notlandırılacaktır.

 

Temel Sağlık

Sağlık ve hastalık kavramları,Hastalık nedenleri, sıklığı, sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler,Sistem hastalıkları,Sistem hastalıkları,Sterilizasyon-dezenfeksiyon, asepsi antisepsi,Sterilizasyon-dezenfeksiyon, asepsi antisepsi,Hastane enfeksiyonları, (Hİ) tanımı, bulaş yolları, önlenmesi,Hastane enfeksiyonları, (Hİ) tanımı, bulaş yolları, önlenmesi,Sağlık çalışanlarının sağlığı,Sağlık çalışanlarının sağlığı,Tıbbi atık yönetimi,Tıbbi atık yönetimi,Şok çeşitleri ve şok esnasında yapılması gerekenler,Şok çeşitleri ve şok esnasında yapılması gerekenler

 

Radyolojide Fiziksel Kavramlar

Magnetizma”, “Elektrik akımının tarifi”, “Elektrik enerjisi kaynakları, üreteçler”, “Doğru akım, dalgalı akım”, “Elektromagnetizma”, “Direnç, kondansatör,, self bobinleri, transformatörler ve bunların elektrik devrelerinde kullanılması”, “Atom teorisi”, “Elektronegatif ve elektropozitif atomlar”, “Elektriğin tıbbi cihazlarda kullanılması”, “Elektrik enerjisinin yarattığı tehlikeler ve bunlardan korunma yolları”, “Redresör, vakum lambalar, yarı iletkenler”, “Elektrik enerjisi ile çalışan cihazlarda arızaların bulunması”

 

KurumStajı

Dönem dersleri bittikten sonra 30 iş günü yaz stajı yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 26/01/2012
Okunma Sayısı: 16277
Akademik Takvim
Akademik Personel
İdari Personel
Öğrenci Bilgi Sistemi
Yaz Stajı İşlemleri