Ders İçerikleri

                                                         ÇOCUK GELİŞİMİ DERS İÇERİKLERİ

 

Çocuk Gelişimi-1

Gelişimle ilgili temel kavramlar, ilkeler, etki eden faktörler, fiziksel gelişim, psiko-motor gelişim, zihinsel gelişim

 

Özel Eğitim-1

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar, özel eğitimin amacı ve önemi, özel eğitim ilkeleri, kurumları ve özellikleri, engele neden olan faktörler, erken tanı ve önleme, özel eğitimde sınıflandırma, dünyada ve Türkiye’ de özel eğitimin gelişimi, engel türlerini tanıma, nedenlerini öğrenme ve eğitimleri hakkında bilgi edinme.

 

Çocukta Sanat Ve Yaratıcılık

Sanat ve tasarım konularında genel kavramlar, tasarım ilkeleri, öğeleri, kaynakları, yöntemleri, kompozisyon, araç-gereç ve teknikleri ile ilgili yoğun bilgilerle desteklenen uygulama çalışmaları.

 

Aile Eğitimi

Aile eğitimi, Aile eğitim programı hazırlama süreci, Aile eğitimi etkinlik dosyası, Aile ve çocuk hakkında bilgi edinme, Özel eğitimde aile eğitimi süreci, Özel eğitime gereksinimi olan çocukların aileleri için aile eğitimi etkinlik dosyası.

 

O.Ö.E.’De Araç Geliştirme Ve Öğretim Teknikleri

Sınıf yönetimi için araç gereç planlama, eğitici oyuncak yapma, kukla, müzik araçları. Kostüm ve aksesuar planlama ve yapma.

 

Eğitimde Darama

Ezberci öğretim yerine,Kendini ve başkalarını tanıma, anlama becerisi. Dil ve iletişim becerilerini ilerletme.Farklı olay ve durumlara karşı deneyim kazanma.Grup olarak beraberce çalışabilme becerisi.

 

Psikolojiye Giriş

Psikoloji'nin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır.Özellikle gelişim ve öğrenme psikolojisi konuları ve kuramcıları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

 

Genel Matematik

Sayılar ve sayılarla ilgili işlemler, cebirsel ifadeler, bağıntı ve fonksiyonlar, mutlak değer, üslü ve köklü çokluklar, polinomlar, çarpanlara ayırma, eşitsizlikler, denklemler, oran ve orantı, logaritma.

 

Türk Dili-1

Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri, Dil-Düşünce İlişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür Çeşitleri), Medeniyet, Dilekçe Yazımı, Yeryüzündeki Diller ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri (Dillerin Doğuşu, Dilin Türleri, Dillerin Sınıflandırılması, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri) Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi, Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi), Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Öğeler, Yazım Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar.

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-1

Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Cumhuriyetin kuruluşu Atatürk İlke ve İnkılâpları

 

İngilizce-1

Temel dilbilgisi, sıfat, isim, zamir, temel zamanlar, kipler, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri kelime bilgisi.

 

Çocuk Gelişimi-2

Dil, sosyal, duygusal, cinsel gelişimin tanımı, temel kavramlar, etkileyen faktörler, 0-12 yaş çocuklarının ve ergenlerin gelişim özellikleri, gelişimlerin birbirleriyle etkileşimleri ve gelişimleri destekleyici uygun eğitsel ve çevresel destekler.

 

Özel Eğitim-2

Öğrenme güçlüğünü, bedensel engeli olan çocukları, yaygın gelişimsel bozukluk yelpazesi içerisindeki çocukları, zihinsel engeli olan çocukları ve üstün zekalı olan çocukları tanıma, sınıflandırma, nedenlerini araştırma ve eğitimleri.

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-1

Öğrenciye okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlik programı hazırlama ve uygulama becerisini kazandıran bir derstir.

 

Çocukta Beslenme

Beslenme, Çocuklarda beslenme alışkanlıkları, Besin hazırlama- pişirme – saklama ve sunum, Farklı zaman dilimlerinde beslenme, Beslenme ile ilgili özel durumları olan çocuklar, Hasta çocuk beslenmesi, Gelişim dönemlerine göre beslenme, Gelişim dönemlerine göre beslenmeyi düzenlemek.

 

 

Özel Eğitimde Drama

Bu dersin amacı ezberci öğretim yerine,kendini ve başkalarını tanıma, anlama becerisi. dil ve iletişim becerilerini ilerletme.farklı olay ve durumlara karşı deneyim kazanma.grup olarak beraberce çalışabilme becerisi.empati yeteneği ve bu sayede engellileri daha iyi anlayabilme becerisi sağlamaktır.

 

Türk Dili-2

 Cümle Bilgisi,Kelime Grupları, Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar, Cümle Türleri, Cümle Çözümlemeleri, Cümle İnceleme Örnekleri, Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce, Tema, Hayal, Paragraf), Anlatım Biçimleri, Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar, Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş),  Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları, Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar), Konferans, Bilimsel Araştırma.

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-2

Derste Osmanlı Devleti’nin Gerilemesi ile başlayıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması süreci incelenmektedir.

 

İngilizce-2

Temel dilbilgisi, kıyaslama, gelecek zaman, yakın geçmiş zaman, dolaylı anlatım, edilgen ifadeler okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri kelime bilgisi.

 

Çocukta İletişim

İletişimin tanımı ve özellikleri, okul öncesi dönemindeki çocukların iletişim özellikleri. Çocukla iletişimin temel ilkeleri.

 

Çocuk Hakları Ve Koruma

Çocuk hakları ve koruma yasaları, çocuk ihmal ve istismarı, çocuk ihmal ve istismarına ilişkin koruyucu önlemler, çocuğun hakları ve korunması konusunda işbirliği planlama ve uygulama.

 

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Sağlıklı Çocuğu tanımak, çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler, Çocuğun sağlığı konusunda ilgili personelle işbirliği, Hasta çocuğun özelliklerini tanımak, Çocuklarında sık görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği, 0-12 yaş çocuklarında görülen hastalıklar, Aşılar ve serumlar.

 

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme

Okul öncesi çocuklarına yönelik (kukla. seramik hamuru, dolgu oyuncaklar, yapboz vb.) tasarlama geliştirme ve değerlendirme.

 

Çocuk Edebiyatı Ve Medya

Çocuk edebiyatı, okul öncesi dönem çocuk edebiyatı ürünlerinin genel özellikleri ve sunulması.

 

Çocuk Ve Müzik

Müzik Dağarcığı, Müzikleri Derleme, MüzikEtkinliklerini Planlama ve Uygulama, Özel Gereksinimli Çocuklarda MüzikEtkinlikleri Planlama ve Uygulama, Ritim çalışmaları, Ritim çalışmalarını uygulama.

 

Çevre Ve Koruma

Çevreyi korumanın bilincini öğretme ve sosyal sorumluluk projesinde bir çevre koruma uygulaması.

 

İlk Yardım

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenlerine Temel İlk Yardım Kuralları

 

Çocuk Animatörlüğü

Okul öncesi çocuklarına uygun animatörlük bilgisi.

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-2

Öğrenciye okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlik programı hazırlama ve uygulama becerisini kazandıran bir derstir.

 

Seminer

Seminerin tanımı özellikleri. Her öğrencinin bir seminer uygulaması.

 

Çocuk Ve Oyun

Oyununun çocuk için önemi, oyun dağarcığının gelişimi,oyun derleme, oyun etkinlikleri ve uygulamaları ile özel eğitimde oyunun özellikleri ve uygulamaları.

 

Meslek Etiği

Meslekte sahip olunması gereken etik değerler, yasalarla çizilmiş kuralların dışında sahip olunması gereken olumlu özellikler.

 

Öğrenme Ve Öğretme Teknikleri

Gelişim ve öğrenme kavramlarını inceleyerek, gelişim öğrenme kuramlarını öğrenme. Bu kuramlar ışığında öğrenme ve öğretme teknikleri etkili kullanılması. Öğrenmeyi etkileyen faktörlerin incelenmesi, uygun programın hazırlanması.

 

Davranış Yönetimi

Hedef davranış belirleme, hedef davranışın ölçümü ve kaydı, uygun olan davranışın sistematik olarak aktarımı, uygun olan davranışı sistematik olarak azaltma, davranış kaydı teknikleri, davranış sağaltımı planlama, davranışta kalıcılık ve davranışın genelleştirilmesidir.

 

Kültürel Etkinlik Dersi

Öğrencinin öğretime başladığı tarihten itibaren katıldığı etkinlikler bilgi sistemine kaydedilecektir, 4. Yarıyıl sonunda katıldığı etkinlik sayısına göre notlandırılacaktır.

 

İşaret Dili

Öğrenci bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. TİD alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve fiilleri öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir.

 

Kişilerarası İletişim 

Giriş, Dersin Tanımı ve Amacı, İnsan ve İnsanın Temel Gereksinimleri, İletişimin Kavramsal Yönü, İletişim ve Algılama, İletişim Benimle Başlar: Kendini Tanıma,  İşitmek ve Dinlemek, Beden Dilinin İletişimdeki Rolü, Psikolojik Savunma Mekanizmaları ve Savunucu İletişim, Girişkenlik, Hakkına Sahip Çıkma, Empati ve Empatik Yaklaşım, Stres, Stresle Başa Çıkmanın Yolları, Hasta Olma vee Hastaneye Yatmanın Anlamı, Değişen Türk Toplumu İçinde İletişim

 

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

Kişilik ve benlik özellikleri, Güdüler ve duygular, Duyum ve algı Savunma mekanizmaları, Çocuklarda kişilik ve benlikk gelişimi Çocukları tanıma teknikleri, çocuklarda duygu ve davranış sorunları

 

KurumStajı

Dönem dersleri bittikten sonra 30 iş günü yaz stajı yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 28/06/2012
Okunma Sayısı: 15510
Akademik Takvim
Akademik Personel
İdari Personel
Öğrenci Bilgi Sistemi
Yaz Stajı İşlemleri