Ders İçerikleri

ANESTEZİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

Anatomi

Anatomi  ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi ,Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları, Sindirim yolu organları vesindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistemive kadın ve erkek üreme sistemini yapıları

 

Fizyoloji

Fizyolojide temel kavram ve terimleri, Hücrenin görevlerini, Solunum mekaniğini, Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları, Kalbin fonksiyonları, Kan ve lenf dolaşımı, Kan  ve sıvı- elektrolitler, Santral sinir sistemi, Periferik sistemi,Endokrin sistem, Boşaltım sistemi, Sindirim sistemi, Duyu organlarının

 

Anestezi Cihazı Ve Ekipmanlar

Anestezi cihazı ve bölümleri, Medikal gaz kaynakları, Yedek gaz silindirleri, Anestezi cihazının kontrolü, Anestezi cihazını kullanma, Anestezi cihazı kapatma, Airway, yüz maskesi, laringoskop hazırlığı, Ett, lma, kombi tüp hazırlığı, İnfüzyon pompası, kan pompası hazırlama, Fiberoptik malzemeleri, pca hazırlama, Anestezi cihazı  parçalarının bakımı, Anestezi cihazı parçalarının bakımı, Anestezi cihazının bakım takibi, Anestezi cihazının bakım takibi.

 

Temel Bilgi Teknolojileri

İnternet ve internet tarayıcısı, Elektronik posta yönetimi, Haber grupları/forumlar, Web tabanlı öğrenme, Kişisel web sitesi hazırlama, Elektronik ticaret, Kelime işlemci programında özgeçmiş, İnternet ve kariyer,İş görüşmesine hazırlık, İşlem tablosu,Formüller ve fonksiyonlar, Grafikler, Sunu hazırlama,Tanıtıcı materyal hazırlama.

 

Tıbbi Terminoloji

İnsan anatomisine ilişkin tıbbi terimler, İnsan anatomisine ilişkin tıbbi terimler, Hareket ve sinir sistemi ile psikiyatrik hastalıklara ilişkin tıbbi terimler, Solunum ve sindirim sistemine ilişkin tıbbi terimler, Kardiovasküler sistem ile kan ve kan yapıcı organlara ilişkin tıbbi terimler, Üriner, genital ve endokrin sisteme ilişkin tıbbi terimler, Göz, kulak-burun-boğaz ve deriye ilişkin tıbbi terimler.

 

Anestezi Uygulama I

Genel  anestezinin idamesi, Genel anestezi öncesi hastayı değerlendirme, Genel anestezi öncesi malzeme ve hasta hazırlığı, Hasta pozisyonları ,Anestezi indiksiyonu, Monitörizasyonu, Hava yolu açıklığı, Endotrakeal entübasyon, Alternatif hava yolu yöntemleri, Santral kateterizsyon, Monitörörizasyon izlemi, Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar, Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar, Genel anestezi uygulamasını sonlandırma

 

Anestezik Farmakoloji

Sedasyon amacıyla kullanılan ilaçlar,Antikolinerjik ve antihistaminik ilaçlar,Mide asidi ve volümünü azaltan ilaçlar,Gaz anestezikler,Buharlaşabilen sıvı anestezikler,İntravenöz anestezikleri,İntravenöz anesteziklerin antagonist ilaçları,Lokal anestezik ilaçlar,Ester tipi, amid tipi lokal anestezik ilaçlar,Hipotansif ilaçlar,Depolarizan kas gevşetici ilaçlar,Kas gevşeticileri ilaçların antagonistleri,Adrenerjik ilaçlar,Nondepolarizan kas gevşetici ilaçlar

 

Sistem Hastalıkları

Solunum sistemi,belirti ve bulguları,Solunum sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Sinir sistemi,belirti ve bulguları,Sinir sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Dolaşım sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi bakım,Sindirim sistemi hastalıklarıbelirti ve bulguları ile tedavi ve bakımı,kan hastalıkları belirti ve bulguları,Kan hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Üriner sistemi,belirti ve bulguları,Ürinersistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Endokrin sistemi,belirti ve bulguları,Endokrinsistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı,Diğer sistem  hastalıkları,belirti ve bulguları,Diğer sistem  hastalıkları ile tedavi ve bakımı

 

Reanimasyon-1

Reanimasyon  ünitesinde iş organizasyonu yapmak,Pozisyon değişikliği, bası yarası,Kanül/kateter bakımı,Stoma  bakımı, endotrakeal tüp bakımı,Ağız bakımı,Saç ve vücut bakımı,Saç ve vücut bakımı,Enteral beslenme, parenteral beslenme,Mekanik ventilatörü kullanma,Mekanik ventilatörü kullanma,Reanimasyon ünitesinde hasta takibi,Reanimasyon ünitesinde hasta takibi,Reanimasyon ünitesinde hasta transferi,

 

Klinik Anestezi-1

Üst solunum yolları hastalıklarında anestezi,Koah’da anestezi,Restriktif akciğer hastalıklarında anestezi,Tek akciğer ventilasyonunda anestezi,Kalp ve damar hastalıklarında anestezi uygulaması için hazırlık,Açık kalp cerrahisindede anestezi,Damar cerrahisinde anestezi,Kalp hastalıklarında non kardiyak cerrahide anestezi,Nöroşirurjik girişimlerde anestezi uygulamasında malzeme   ve hasta hazırlığı,Nöroşirurjik girişimlerde anestezi,Karaciğer hastalıkları anestezisinde hazırlık,Karaciğer hastalıklarında anestezi,Genito-üriner girişimlerde anestezi,Böbrek hastalıklarında anestezi

 

Parenteral Uygulamalar

Aspirasyon, Nazogastriksonda uygulama, Hastaya, oksijen tedavisi yapma, Kanürünleri transfüzyonu, Kan transfüzyonu, İntravenözsıvıinfüzyonu, Venöz, arterial, kapiller kanalma, ilaç uygulama, Uygulanacak ilaçları hazırlama, Formları  doldurma, vital bulguları manuel  alma, Güvenlik tedbirleri, Steril çalışma koşulları, İş kıyafeti giyme, maske, bone, eldiven kullanma

 

Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon oluşumu,Enfeksiyon belirti ve bulguları,Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar,Kan yoluyla bulaşan hastalıklar,Fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar,Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,Hastane enfeksiyonları,Yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları,Dezenfeksiyon ve sterilizasyon,Kişisel korunma yöntemleri,İzolasyon yöntemleri,Hastane enfeksiyon kontrol komitesi

 

Reanimasyon-2

SolunumyetersizlikleriHipoksi,Oksijentedavisi,Aspirasyonpnömonisi,Şok,emboli,Sepsis,Travmalar,Zehirlenme,Nörolojik sorunlar,Akut böbrek yetmezliği,Koma ve beyin ölümü,Bazı özel durumlar,Sedo-analjezi,kas gevşemesi

 

Klinik Anestezi-2

Diabetik hastalarda anestezi,Tiroid bezi hastalıklarında anestezi,Metabolik hastalıklarda anestezi,Pediatrik hastada anestezi,Geriatrik anestezi,Travma anestezisi,Yanıkta anestezi,Obez hastada anestezi,Kbb,oftalmik cerrahisinde anestezisi,Ortopedi anestezisi, plastik cerrahide anestezi,Abdominal girşimlerde anestezi,Obstetrik ve jinekolojik anestezi,Nöromüsküler,hematolojik hastalıklarda anestezi,Şokta anestezi

 

Anestezi Uygulama-2

Kardiopulmoner resüsitasyon,Epidural,sipinal, kaudal blok,Kombine spinal epidural anestezi uygulaması,Periferik bloklarda anestezi uygulaması,Rejyonel iv anestezi uygulaması,Monitörize hasta bakımı,Sedo analjezi uygulaması,Ameliyathane dışı anestezi uygulaması yapılacak ortamların standart donanımları,Radyolojik girişimlerde anestezi uygulaması,Endoskopik girişimlerde anestezi uygulaması,Ekt girişimlerinde anestezi uygulaması,Radyoterapi girişimlerinde anestezi uygulaması,Ağrı ünitelerinde hazırlık,Ağrı ünitelerinde girişimsel uygulamalar

 

İlk Yardım

İlk yardımın temel uygulamaları,Birinci ve ikinci değerlendirme,Yetişkinlerde temel yaşam desteği,Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği,Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım,Dış ve iç kanamalar,Yara ve yara çeşitleri,Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım,Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım,Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım,Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım,Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar,Yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım,Acil taşıma teknikleri,Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma

 

Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek,Etik sistemlerini incelemek,Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek,Meslek etiğini incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,Sosyal sorumluluk kavramını incelemek

 

Sağlık Yönetimi

Hastane tanımı ve hastanelerin fonksiyonları, kaynakları. Hastaların ve hasta yakınlarının hastanelerde tutum ve davranışları. Çalışanların bu kişilerle ilişkisi ve iletişim biçimleri. Hastane organizasyonu, içindeki iş ilişkileri. Çalışanların görev yetki ve sorumlulukları.

 

Türk Dili-1

Dilin tanımı,diğer kurumlarla ilişkili,Türk dilinin dünya dilleri arasındaki,yeri,tarihi gelişimi ve devreleri,Türkçe de sesler ve sınıflandırılması.

 

Türk Dili-2

Hece bilgisi,imla kuralları,noktalama işaretleri ve uygulama çalışmaları

 

Atatürkilkeleri Ve İnkılap Tarihi-1

Türk İnkılabı tanımı,Atatürk İnkılabı nın özelliği, Atatürk ün İnkılap anlayışı,XIX.yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti,Fransız ihtilalinin yaydığı fikirler, Emperyalist devletlerin Osmanlı devleti üzerindeki emelleri, Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Osmanlı Devletini kurtarma çabaları, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri I.Dünya Savaşı ve sonucu, M. Kemal hayatı ve kişiliği

 

Atatürkilkeleri Ve İnkılap Tarihi-2

Memleketin iç durumu ve kurulan cemiyetler Mondros un uygulanışı, düşünülen kurtuluş çareleri , M. Kemal in Samsuna çıkışı ve Milli Mücadele nin başlaması Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri, İstanbul Hükümetiyle ilişkiler ve Amasya Protokolü son Osmanlı M. Meclisinin Toplanması Misak-i Milli ve T.B.M.M nin Ankarada açılışı. Atatürkçülük, Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk İnklapları, ve Atatürk İlkeleri.

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri dezenfaksiyonların mikroorganizma üzerine etkinliğinin önemi antiseptik ve dezenfaktan maddelere karşı direnç sorunu, sterilizasyon ve dezenfeksiyon politikaları, ameliyathanelerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, yoğun bakım ünitelerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, acil servislere sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılandırılması, hemşirelik hizmetleri yönünden sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarını kapsar. 

İngilizce-1

Geniş zaman, zaman zarfları şimdiki zaman di’li geçmiş zaman sayılan,sayılamayan isimleri biraz birkaç az  .di li geçmiş zaman ne kadar zaman öncesi belirtici harfler iyelik sıfatları isimlerin iyelik harflerin iyelik halleri.Terkedilmiş olan bir alışkanlığı ifade şekli.

 

İngilizce-2

Sıfatlar ve zarfların mukayelesi zarflar yakın gelecek zaman Teklif ve dilek kipleri miş li gecmiş zaman tavsiye ve tercihler.

 

KurumStajı

Dönem dersleri bittikten sonra 30 iş günü yaz stajı yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 25/01/2012
Okunma Sayısı: 17592
Akademik Takvim
Akademik Personel
İdari Personel
Öğrenci Bilgi Sistemi
Yaz Stajı İşlemleri